Growtech | Exhibition 2022

THANH TRI SCIENCE - TECHNOLOGY CO., LTD


Số điện thoại:
+84938454435
Youtube:
n/a

Mục tiêu của Công ty TNHH Khoa Học Công Nghệ Thanh Trị là hỗ trợ người nông dân cơ khí hoá nông nghiệp, tất cả những sản phẩm của chúng tôi lưu hành trên thị trường là những sản phẩm mang tính: • Sáng tạo. • Đổi mới công nghệ. • Tính ứng dụng và phù hợp cao. • Hạ giá thành sản phẩm nông sản. • Cơ giới hoá nông nghiệp hỗ trợ sản xuất nông thôn. • Định hướng cho người nông dân hoà nhập vào ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Sản phẩm của chúng tôi có giá thành thấp so với nước ngoài từ 3 đến 4 lần giúp cho người nông dân dễ dàng tiếp cận, gần gũi với sản phẩm, thu hồi vốn nhanh (phần lớn sản phẩm thu hồi lại vốn từ 1 đến 4 tháng).


Danh sách sản phẩm

No products found
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063