Growtech | Exhibition 2022

CỤC CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN


Số điện thoại:
+842437711118
Youtube:
n/a

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (khởi kỳ thủy là Cục Chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn) - Một trong những Cục quản lý nhà nước chuyên ngành quan trọng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (PTTTNS) đã khẳng định được vai trò, vị trí và đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn của cả nước, đặc biệt là trong lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản; bảo tồn và phát triển nghề phi nông nghiệp ở nông thôn; mở cửa, tháo gỡ rào cản và phát triển thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và quốc tế, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam.


Danh sách sản phẩm

No products found
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063