Growtech | Exhibition 2022

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU – HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


Số điện thoại:
0917904970
Youtube:
n/a

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành Đại học tự chủ, đa ngành, đa phân hiệu theo mô hình của đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực; trung tâm xuất sắc của quốc gia, khu vực về đổi mới sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri thức và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.


Danh sách sản phẩm

No products found
+84 28 3823 9052+84 24 3516 2063